1. Informació  General. Objecte.

ASSOCIACIÓ ATLÈTICA KM0 PONENT amb CIF núm. G25626920 i raó social al carrer La Palma, 6-10, 25002 Lleida, inscrita al Consell Català de l'Esport, amb el número d'inscripció 13166, 

i correu electrònic: km0@km0.cat
Aquesta pàgina web (https://www.km0.cat), propietat del l’ASSOCIACIÓ ATLÈTICA KM0 PONENT, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els associats de KM0 Ponent, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquest Club esportiu.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de l'esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, l'acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.
En aquest sentit, KM0 PONENT es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

2. Accés i ús de la pàgina web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.
KM0 Ponent es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web a raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes o per motius de força major aliens al club.
En conseqüència, no es garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la pàgina web, en el cas que es donin les causes esmentades, per la qual cosa, en cap moment es podran exigir responsabilitats a KM0 Ponent en aquest sentit.
D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als seus associats, per als qui és requisit previ el registre i l'acceptació de les condicions particulars, les quals substitueixen, completen i/o modifiquen les establertes en aquest avís legal i que ha d'acceptar l'usuari abans que s'iniciï la prestació del servei corresponent.
La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és de la seva exclusiva responsabilitat.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que KM0 PONENT posa a la seva disposició -com ara els fòrums-, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic, i en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions generals i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics") que provoqui danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d’aquestes pàgines web i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia imatge de KM0 Ponent o de tercers.

 

3. Enllaços a la pàgina web. Publicitat

Tot enllaç, hipertextual, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL (“Enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per KM0 PONENT.

El servei d'accés a la web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet.

L'existència de links o enllaços no implica l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de KM0 PONENT amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

KM0 Ponent no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis d'aquests.

De la mateixa manera, a la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material inclòs a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. KM0 Ponent no serà responsable d'errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En conseqüència, tant l’accés a aquestes pàgines web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos a les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza, i KM0 Ponent no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i "links" existents. Així mateix, KM0 PONENT no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o emesos per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de KM0 Ponent.

4. Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.


Tots els continguts de la pàgina web -textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors-, i també el seu disseny gràfic i codis font  són propietat intel·lectual de KM0 Ponent o, si escau, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

Igualment, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de KM0 Ponent  o, si escau, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. L'usuari ha de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització o retransmissió per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, i també pot ser tipificada penalment.

5. Protecció de dades personals.

L'accés i us de la pàgina web no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de KM0 PONENT. No obstant això, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l'usuari, i en especial la dels associats, seran incorporades per al seu tractament a un fitxer degudament inscrit titularitat de KM0 PONENT en les Agències de Protecció de Dades competents, i protegits per les mesures de seguretat exigides per la legislació. Les dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s'hagin recollit. Totes les persones que s'incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades.

El responsable del tractament serà KM0 Ponent. L'usuari podrà dirigir-se a aquest, al carrer c/ La Palma, 6-10, 25002 Lleida i/o correu electrònic km0@km0.cat, per a exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

6. Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions Generals queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari i KM0 PONENT acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.